Μέτρα για την ομαλή λειτουργία των προγραμμάτων Erasmus+: Νεολαία και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις με το COVID-19 καθώς και τα ευρύτερα μέτρα που λαμβάνονται σε πολλές χώρες της ΕΕ για τον περιορισμό της κινητικότητας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιούχων μας, τα οποία εμποδίζουν την ομαλή υλοποίηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Erasmus+: Νεολαία και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, βρείτε πιο κάτω χρήσιμες πληροφορίες όπως αυτές μας έχουν κοινοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  1. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για 2ο κύκλο

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι η νέα ημερομηνία υποβολής αίτησης για τον 2ο κύκλο των Προγραμμάτων Erasmus+:Νεολαία και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για όλες τις δράσεις, είναι η 7η Μαΐου 2020. Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή των αιτήσεων ΔΕΝ θα είναι απαραίτητη η προσκόμιση των υπογεγραμμένων συμφωνιών (mandates) με τους εταίρους, παρά μόνο για τα εγκεκριμένα σχέδια των οποίων οι εν λόγω συμφωνίες θα πρέπει να αποσταλούν στα γραφεία της Υπηρεσίας ΠΡΙΝ από την υπογραφή της μεταξύ μας Σύμβασης.

  1. Χρήση της ρήτρας force majeure (λόγοι ανωτέρας βίας)

Σύμφωνα με τη μεταξύ μας Σύμβαση (Άρθρο ΙΙ.1) και στην περίπτωση όπου ένας δικαιούχος αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από αυτή, ο δικαιούχος μπορεί να επικαλεστεί τη ρήτρα που αφορά στους λόγους ανωτέρας βίας αφού η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του δεν οφείλεται σε δικό του σφάλμα. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη ρήτρα αυτή μπορείτε να βρείτε στο Γλωσσάριο Όρων του Οδηγού του Προγράμματος (Παράρτημα ΙΙΙ).

Όσον αφορά στις δαπάνες ενός σχεδίου που πραγματοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων δαπανών σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τον Οδηγό των Εθνικών Υπηρεσιών, η νέα αιτούμενη επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικά εγκεκριμένο ποσό της Υπηρεσίας.

Βάσει του πιο πάνω περιορισμού, στην περίπτωση τυχόν πρόσθετων δαπανών και όπου το κόστος δεν μπορεί να ανακτηθεί μέσα από το πλαίσιο ενός συστήματος ασφάλειας, ή σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτός ο επαναπρογραμματισμός μίας δραστηριότητας, εναπόκειται στην κρίση της Υπηρεσίας στο πλαίσιο της εξέτασης του τελικού απολογισμού εκάστου σχεδίου, κατά πόσο θα κάνει αποδεκτές τις εν λόγω δαπάνες και ως εκ τούτου να τις καλύψει στη βάση πραγματικού κόστους (real cost basis). Για να γίνει αυτό, ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία σχετική υπογεγραμμένη δήλωση στην οποία θα αναφέρει  ότι τα εν λόγω έξοδα δεν μπορούσαν να ανακτηθούν με άλλα μέσα. Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή του τελικού απολογισμού και την προσθήκη ή επεξεργασία κινητικοτήτων, ο δικαιούχος θα μπορεί να επιλέξει στο Mobility Tool το πεδίο force majeure επεξηγώντας έτσι και τους λόγους ακύρωσης/μη πραγματοποίησης μίας δραστηριότητας του.

  1. Παράταση Σχεδίων

Για την επιτυχημένη υλοποίηση των σχεδίων, η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να παρατείνει τη διάρκεια των εγκεκριμένων σχεδίων έως και 12 μήνες, ανά σχέδιο, και νοουμένου ότι η διάρκεια τους δεν θα είναι σε καμία περίπτωση μεγαλύτερη των 36 μηνών, όπως αναγράφουν οι πιο κάτω πίνακες:

 Παράταση Διάρκειας Σχεδίων που υποβλήθηκαν κατά το 2019: Τελευταία ημέρα υλοποίησης 31/08/2022

Βασική Δράση Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων Αρχική Διάρκεια Σχεδίου (μήνες) Νέα Διάρκεια Σχεδίου  (μήνες)
 

ΚΑ105

1  

Από 3 – 24 μήνες

 

Από 3 – 36 μήνες

2
3
 

ΚΑ205

1 Από 6 – 36 μήνες Καμία Αλλαγή
2 Από 6 – 36 μήνες Καμία Αλλαγή
3 Από 6 – 36 μήνες Καμία Αλλαγή
 

ΚΑ347

1  

Από 3 – 24 μήνες

 

Από 3 – 36 μήνες

2
3
ESC 11 – Volunteering Projects 1  

Από 3 – 24 μήνες

 

Από 3 – 36 μήνες

2
3
ESC 13 – Volunteering Partnerships – Annual 2 18 μήνες Από 18 – 24 μήνες
ESC 21 – Traineeships and Jobs 1  

Από 6-24 μήνες

 

Από 6 – 36 μήνες

 

2
3
ESC 31 – Solidarity Projects 1  

Από 2-12 μήνες

 

Από 2 – 24 μήνες

2
3

 

Παράταση Διάρκειας Σχεδίων που υποβλήθηκαν κατά το 2018: Τελευταία ημέρα υλοποίησης 31/08/2021

Βασική Δράση Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων Αρχική Διάρκεια Σχεδίου (μήνες) Νέα Διάρκεια Σχεδίου  (μήνες)
 

ΚΑ105

1  

Από 3 – 24 μήνες

 

Από 3 – 36 μήνες

2
3
 

ΚΑ205

1 Από 6 – 36 μήνες Καμία Αλλαγή
2 Από 6 – 36 μήνες Καμία Αλλαγή
3 Από 6 – 36 μήνες Καμία Αλλαγή
 

ΚΑ347

1  

Από 3 – 24 μήνες

 

Από 3 – 36 μήνες

2
3
ESC 11 – Volunteering Projects  

Από 3 – 24 μήνες

 

Από 3 – 36 μήνες

ESC 13 – Volunteering Partnerships – Annual 18 μήνες Από 18 – 24 μήνες
ESC 21 – Traineeships and Jobs  

Από 6-24 μήνες

 

Από 6 – 36 μήνες

 

ESC 31 – Solidarity Projects  

Από 2-12 μήνες

 

Από 2 – 24 μήνες

 

Για σχέδια που υποβλήθηκαν κατά το 2017, η παράταση θα είναι μόνο 3 μήνες, δηλ. μέχρι 31/08/2020

 

ΚΑ105

1 30-09-2017  

24  μήνες

2 31-12-2017
3 31-05-2018 Από 24 σε 27 μήνες
1 30-09-2017  

36 μήνες

 

Καμία αλλαγή

ΚΑ205 2 31-01-2018
3 31-05-2018
 

ΚΑ347

1 30-09-2017  

24 μήνες

2 31-12-2017
3 31-05-2018 Από 24 σε 27 μήνες

Παρακαλούνται όλοι οι δικαιούχοι όπως υποβάλουν στην Εθνική Υπηρεσία Κύπρου τα αιτήματά τους για τυχόν παράταση των σχεδίων και επεξήγηση της διαδικασίας.

  1. Eπαναπατρισμός

Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται επιστροφή στην Κύπρο άμεσα καθώς, από την 3η π.μ. ώρα Κύπρου της 21ης Μαρτίου του 2020 και για περίοδο 14 ημερών απαγορεύονται οι πτήσεις πλην εκείνων μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo) προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου από 28 χώρες τις οποίες μπορείτε να δείτε στη σχετική ανακοίνωση της Κυπριακής Κυβέρνησης, παρακαλείστε όπως παραπέμπετε τους επηρεαζόμενους στις κατά τόπους πρεσβείες.

  1. Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις και βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Λειτουργούς της Υπηρεσίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: [email protected] και [email protected], μέσω του Viber Community που έχουμε δημιουργήσει ειδικά ένεκα της νέας κατάστασης ή στα τηλέφωνα 22402600/1/2.