Ενημέρωση ONEK για Κορονοϊό και επηρεαζόμενες κινητικότητες

Σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης που έλαβε η Υπηρεσία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, o Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ως η Εθνική Υπηρεσία των Προγραμμάτων “Erasmus+” και “Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης” καλεί τους δικαιούχους του που είτε έχουν αυτή τη στιγμή αποστολές στο εξωτερικό είτε προγραμματίζουν άμεσα κινητικότητες, να επικοινωνήσουν με τους συμμετέχοντές τους εάν αυτοί βρίσκονται, ή πρόκειται να διακινηθούν σε οποιαδήποτε πληγείσα περιοχή για τις απαραίτητες διευθετήσεις, όπως αυτές παρουσιάζονται στη συνημμένη ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, οποιαδήποτε κινητικότητα στις πληγείσες περιοχές των χωρών του προγράμματος και των χωρών εταίρων όπου εντοπίζεται ο ιός και οι οποίες θεωρούνται ότι διατρέχουν κίνδυνο είναι δυνατόν να διακοπεί, αναβληθεί ή ακυρωθεί εάν κριθεί απαραίτητο από τον ίδιο τον συμμετέχοντα ή τον οργανισμό του.
Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις ακύρωσης, αναβολής ή διακοπής κινητικότητας από και προς τις πληγείσες χώρες στο εξωτερικό, οι δικαιούχοι μπορούν να επικαλεστούν τη ρήτρα που αφορά λόγους ανωτέρας βίας, όπως ορίζεται στον Οδηγό των Προγραμμάτων και στη Συμφωνία Επιχορήγησης που υπέγραψαν με την Υπηρεσία και ως εκ τούτου, να τύχουν κάλυψης των πραγματικών εξόδων που επωμίστηκαν για τις επηρεαζόμενες κινητικότητες, εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα αποδεικτικά.

Σημειώνεται ότι εάν η τοποθεσία της κινητικότητας μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και για όλη τη διάρκεια της κινητικότητας, τότε εναπόκειται στους ίδιους τους δικαιούχους να αποφασίσουν κατά πόσο θα συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Για εύκολη αναφορά σας παρατίθεται και ο σύνδεσμος της σχετικής ταξιδιωτικής οδηγίας που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με την πραγματοποίηση ταξιδιών από και προς επηρεαζόμενες περιοχές http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/All/9C25CE97E7BF0901C225851800559BC4?OpenDocument , καθώς και στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τέλος, αναμένεται και η αποστολή σχετικής ενημέρωσης αναφορικά με τα εσωτερικά μέτρα που θα λάβει η Κυπριακή Δημοκρατία για το υπό αναφορά θέμα, η οποία θα σας κοινοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.