Ενημέρωση για Μικτή Κινητικότητα (Blended Μobility) και Εικονική Κινητικότητα (Virtual Mobility) στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Έχοντας επίγνωση των εξαιρετικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία COVID-19 και των δυσκολιών που αντιμετωπίζονται από τους δικαιούχους για υλοποίηση φυσικών κινητικοτήτων, το Πρόγραμμα έχει υιοθετήσει μια σειρά μέτρων ευελιξίας με απώτερο στόχο να στηρίξει τους δικαιούχους οργανισμούς και να διασφαλίσει την επιτυχή υλοποίηση των κινητικοτήτων και των σχεδίων. Στα πλαίσια αυτών των μέτρων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει την υλοποίηση και τη συμμετοχή των δικαιούχων του Προγράμματος  σε εικονικές κινητικότητες (virtual mobilities) και μικτές κινητικότητες (blended mobilities, συνδυασμός φυσικής και εικονικής κινητικότητας), όταν αντιμετωπίζονται δυσκολίες για υλοποίηση φυσικής κινητικότητας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από τις αλλαγές που προτείνει, και με την τήρηση όλων των μέτρων που κάθε κράτος μέλος λαμβάνει για τον περιορισμό της πανδημίας, επιδιώκει:

  • Τη απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος.
  • Τη δημιουργία συνθηκών για την ασφάλεια και προστασία των εθελοντών.

Χρηματοδότηση εικονικών δραστηριοτήτων (virtual mobilities)

Η βασική αρχή είναι οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν τη δραστηριότητα μέσα από την υλοποίηση εικονικών (virtual) δραστηριοτήτων, οι οποίες να συνδυαστούν σε κατοπινό στάδιο με φυσική κινητικότητα εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Οι δικαιούχοι προτρέπονται να επιλέξουν την εφαρμογή φυσικής κινητικότητας, της οποίας η διάρκεια σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είναι ίση με την ελάχιστη διάρκεια που αναφέρεται στον Οδηγό για το European Solidarity Corps. Εάν οι συνθήκες οδηγήσουν στη μη υλοποίηση δραστηριοτήτων με φυσική κινητικότητα, μπορείτε να κάνετε χρήση της ρήτρας ανωτέρα βία. Μόνο τότε οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες.

Οι φορείς συνεχίζετε να έχετε την ευθύνη για ενέργειες που οδηγούν σε ποιοτικές δραστηριότητες, όπως προετοιμασία, παρακολούθηση, υποστήριξη και επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στους συμμετέχοντες.

Η χρηματοδότηση στις εικονικές δραστηριότητες (virtual mobilities) έχει ως εξής:

Κάλυψη οργανωτικών δαπανών – Δαπάνες δραστηριότητας

Οι οργανωτικές δαπάνες που θεωρούνται επιλέξιμες συνδέονται με τον τρόπο υλοποίησης της δραστηριότητας. Για δραστηριότητες που γίνονται με φυσική κινητικότητα, επιλέξιμες θεωρούνται δαπάνες που συνδέονται με τη φυσική κινητικότητα και τη διαβίωση. Επομένως, στην περίπτωση εικονικής δραστηριότητας η χορηγία μειώνεται αφού αποκλείονται κόστη που συνδέονται με τη διαμονή/διατροφή των συμμετεχόντων.

Στα σχέδια Εθελοντισμού, όταν οι δραστηριότητες γίνονται εικονικά (virtual), οι δικαιούχοι λαμβάνετε το 35% του συνολικού κόστους για κάθε εθελοντή ανά ημέρα για τον λόγο ότι δεν θα υπάρξει κόστος διαμονής και φαγητού σε αντίθεση με τους εθελοντές που μεταβαίνουν στο εξωτερικό.

Για δραστηριότητες που αφορούν στην πρακτική άσκηση και εργασία, οργανωτικές δαπάνες έχουν οριστεί αυτές που σχετίζονται με την προετοιμασία, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων. Το συνολικό κόστος θα πρέπει επομένως να καλύπτει οποιαδήποτε φυσική, εικονική ή μικτή περίοδο που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι συμμετέχοντες.

Επιχορήγηση για νέους με λιγότερες ευκαιρίες

Στα σχέδια που συμμετέχουν νέοι με λιγότερες ευκαιρίες είναι πιθανόν να υπάρξει ανάγκη για πρόσθετη υποστήριξη για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των συμμετεχόντων ακόμη και σε εικονικές δραστηριότητες.

Η πρόσθετη υποστήριξη μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες διαδικτυακές συναντήσεις και χρόνο για καθοδήγηση. Σε αυτήν την περίπτωση, οι δικαιούχοι μπορείτε να αιτηθείτε επιχορήγησης και για τις ημέρες των εικονικών δραστηριοτήτων (virtual).

Επίδομα για εθελοντές

Το επίδομα που δίνεται στους εθελοντές που συμμετέχουν σε μια δραστηριότητα λειτουργεί ως συνεισφορά στα προσωπικά έξοδά τους.

Έτσι, οι εθελοντές θα εξακολουθούν να δικαιούνται και να λαμβάνουν το επίδομα για τις ημέρες της συμμετοχής τους και σε εικονικές δραστηριότητες (virtual).

Δαπάνες κατ’ εξαίρεση οι οποίες συνδέονται με εικονικές δραστηριότητες

Στην περίπτωση έκτακτων και πρωτόγνωρων συνθηκών, όπως αυτές που δημιούργησε η πανδημία, είναι δυνατόν να προκύψουν και ανάγκες που καλύπτονται από την κατηγορία των έκτακτων δαπανών.

Εάν είναι δεόντως αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα, επιλέξιμα μπορούν να θεωρηθούν έξοδα τα οποία σχετίζονται με την αγορά ή/και την ενοικίαση εξοπλισμού και/ή υπηρεσιών, που είναι απαραίτητα και άμεσα συνδεδεμένα με την υλοποίηση δραστηριοτήτων εικονικής ή μικτής κινητικότητας. Η δυνατότητα αυτή δίνεται ακόμη και σε περιπτώσεις σχεδίων που o αρχικός τους προϋπολογισμός δεν προέβλεπε ποσό στην κατηγορία των Ειδικών Δαπανών. Διευκρινίζεται ότι η αγορά εξοπλισμού γραφείου ή άλλου είδους εξοπλισμού που δύναται να αξιοποιηθεί από τους συμμετέχοντες οργανισμούς έξω από το πεδίο δράσης του σχεδίου ΔΕΝ αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες.

Επιλέξιμες θεωρούνται, επίσης, οποιεσδήποτε αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες ειδικές δαπάνες που σχετίζονται με τη συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες σε μικτή κινητικότητα σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος.

Οι δαπάνες εγκρίνονται κάθε φορά από την Εθνική Υπηρεσία, έχουν άμεση σχέση με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και τεκμηριώνεται αναλυτικά η ανάγκη τους.

Αναλυτική ενημέρωση για εικονικές (virtual) και μικτές κινητικότητες (Blended)  για κάθε σχέδιο:

Σχέδια Εθελοντισμού

Σχέδια Αλληλεγγύης