Μέτρα για την ομαλή λειτουργία των προγραμμάτων Erasmus+: Νεολαία και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις με το COVID-19 καθώς και τα ευρύτερα μέτρα που λαμβάνονται σε πολλές χώρες της ΕΕ για τον περιορισμό της κινητικότητας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιούχων μας, τα οποία εμποδίζουν την ομαλή υλοποίηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Erasmus+: Νεολαία και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, βρείτε πιο κάτω χρήσιμες πληροφορίες όπως αυτές μας έχουν κοινοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  1. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για 2ο κύκλο

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι η νέα ημερομηνία υποβολής αίτησης για τον 2ο κύκλο των Προγραμμάτων Erasmus+:Νεολαία και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για όλες τις δράσεις, είναι η 7η Μαΐου 2020. Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή των αιτήσεων ΔΕΝ θα είναι απαραίτητη η προσκόμιση των υπογεγραμμένων συμφωνιών (mandates) με τους εταίρους, παρά μόνο για τα εγκεκριμένα σχέδια των οποίων οι εν λόγω συμφωνίες θα πρέπει να αποσταλούν στα γραφεία της Υπηρεσίας ΠΡΙΝ από την υπογραφή της μεταξύ μας Σύμβασης.

  1. Χρήση της ρήτρας force majeure (λόγοι ανωτέρας βίας)

Σύμφωνα με τη μεταξύ μας Σύμβαση (Άρθρο ΙΙ.1) και στην περίπτωση όπου ένας δικαιούχος αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από αυτή, ο δικαιούχος μπορεί να επικαλεστεί τη ρήτρα που αφορά στους λόγους ανωτέρας βίας αφού η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του δεν οφείλεται σε δικό του σφάλμα. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη ρήτρα αυτή μπορείτε να βρείτε στο Γλωσσάριο Όρων του Οδηγού του Προγράμματος (Παράρτημα ΙΙΙ).

Όσον αφορά στις δαπάνες ενός σχεδίου που πραγματοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων δαπανών σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τον Οδηγό των Εθνικών Υπηρεσιών, η νέα αιτούμενη επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικά εγκεκριμένο ποσό της Υπηρεσίας.

Βάσει του πιο πάνω περιορισμού, στην περίπτωση τυχόν πρόσθετων δαπανών και όπου το κόστος δεν μπορεί να ανακτηθεί μέσα από το πλαίσιο ενός συστήματος ασφάλειας, ή σε περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτός ο επαναπρογραμματισμός μίας δραστηριότητας, εναπόκειται στην κρίση της Υπηρεσίας στο πλαίσιο της εξέτασης του τελικού απολογισμού εκάστου σχεδίου, κατά πόσο θα κάνει αποδεκτές τις εν λόγω δαπάνες και ως εκ τούτου να τις καλύψει στη βάση πραγματικού κόστους (real cost basis). Για να γίνει αυτό, ο δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία σχετική υπογεγραμμένη δήλωση στην οποία θα αναφέρει  ότι τα εν λόγω έξοδα δεν μπορούσαν να ανακτηθούν με άλλα μέσα. Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή του τελικού απολογισμού και την προσθήκη ή επεξεργασία κινητικοτήτων, ο δικαιούχος θα μπορεί να επιλέξει στο Mobility Tool το πεδίο force majeure επεξηγώντας έτσι και τους λόγους ακύρωσης/μη πραγματοποίησης μίας δραστηριότητας του.

  1. Παράταση Σχεδίων

Για την επιτυχημένη υλοποίηση των σχεδίων, η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να παρατείνει τη διάρκεια των εγκεκριμένων σχεδίων έως και 12 μήνες, ανά σχέδιο, και νοουμένου ότι η διάρκεια τους δεν θα είναι σε καμία περίπτωση μεγαλύτερη των 36 μηνών, όπως αναγράφουν οι πιο κάτω πίνακες:

 Παράταση Διάρκειας Σχεδίων που υποβλήθηκαν κατά το 2019: Τελευταία ημέρα υλοποίησης 31/08/2022

Βασική Δράση Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων Αρχική Διάρκεια Σχεδίου (μήνες) Νέα Διάρκεια Σχεδίου  (μήνες)
 

ΚΑ105

1  

Από 3 – 24 μήνες

 

Από 3 – 36 μήνες

2
3
 

ΚΑ205

1 Από 6 – 36 μήνες Καμία Αλλαγή
2 Από 6 – 36 μήνες Καμία Αλλαγή
3 Από 6 – 36 μήνες Καμία Αλλαγή
 

ΚΑ347

1  

Από 3 – 24 μήνες

 

Από 3 – 36 μήνες

2
3
ESC 11 – Volunteering Projects 1  

Από 3 – 24 μήνες

 

Από 3 – 36 μήνες

2
3
ESC 13 – Volunteering Partnerships – Annual 2 18 μήνες Από 18 – 24 μήνες
ESC 21 – Traineeships and Jobs 1  

Από 6-24 μήνες

 

Από 6 – 36 μήνες

 

2
3
ESC 31 – Solidarity Projects 1  

Από 2-12 μήνες

 

Από 2 – 24 μήνες

2
3

 

Παράταση Διάρκειας Σχεδίων που υποβλήθηκαν κατά το 2018: Τελευταία ημέρα υλοποίησης 31/08/2021

Βασική Δράση Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων Αρχική Διάρκεια Σχεδίου (μήνες) Νέα Διάρκεια Σχεδίου  (μήνες)
 

ΚΑ105

1  

Από 3 – 24 μήνες

 

Από 3 – 36 μήνες

2
3
 

ΚΑ205

1 Από 6 – 36 μήνες Καμία Αλλαγή
2 Από 6 – 36 μήνες Καμία Αλλαγή
3 Από 6 – 36 μήνες Καμία Αλλαγή
 

ΚΑ347

1  

Από 3 – 24 μήνες

 

Από 3 – 36 μήνες

2
3
ESC 11 – Volunteering Projects  

Από 3 – 24 μήνες

 

Από 3 – 36 μήνες

ESC 13 – Volunteering Partnerships – Annual 18 μήνες Από 18 – 24 μήνες
ESC 21 – Traineeships and Jobs  

Από 6-24 μήνες

 

Από 6 – 36 μήνες

 

ESC 31 – Solidarity Projects  

Από 2-12 μήνες

 

Από 2 – 24 μήνες

 

Για σχέδια που υποβλήθηκαν κατά το 2017, η παράταση θα είναι μόνο 3 μήνες, δηλ. μέχρι 31/08/2020

 

ΚΑ105

1 30-09-2017  

24  μήνες

2 31-12-2017
3 31-05-2018 Από 24 σε 27 μήνες
1 30-09-2017  

36 μήνες

 

Καμία αλλαγή

ΚΑ205 2 31-01-2018
3 31-05-2018
 

ΚΑ347

1 30-09-2017  

24 μήνες

2 31-12-2017
3 31-05-2018 Από 24 σε 27 μήνες

Παρακαλούνται όλοι οι δικαιούχοι όπως υποβάλουν στην Εθνική Υπηρεσία Κύπρου τα αιτήματά τους για τυχόν παράταση των σχεδίων και επεξήγηση της διαδικασίας.

  1. Eπαναπατρισμός

Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται επιστροφή στην Κύπρο άμεσα καθώς, από την 3η π.μ. ώρα Κύπρου της 21ης Μαρτίου του 2020 και για περίοδο 14 ημερών απαγορεύονται οι πτήσεις πλην εκείνων μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo) προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου από 28 χώρες τις οποίες μπορείτε να δείτε στη σχετική ανακοίνωση της Κυπριακής Κυβέρνησης, παρακαλείστε όπως παραπέμπετε τους επηρεαζόμενους στις κατά τόπους πρεσβείες.

  1. Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις και βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Λειτουργούς της Υπηρεσίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις: [email protected] και [email protected], μέσω του Viber Community που έχουμε δημιουργήσει ειδικά ένεκα της νέας κατάστασης ή στα τηλέφωνα 22402600/1/2.

Ενημέρωση ONEK για Κορονοϊό και επηρεαζόμενες κινητικότητες

Σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης που έλαβε η Υπηρεσία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, o Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ως η Εθνική Υπηρεσία των Προγραμμάτων “Erasmus+” και “Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης” καλεί τους δικαιούχους του που είτε έχουν αυτή τη στιγμή αποστολές στο εξωτερικό είτε προγραμματίζουν άμεσα κινητικότητες, να επικοινωνήσουν με τους συμμετέχοντές τους εάν αυτοί βρίσκονται, ή πρόκειται να διακινηθούν σε οποιαδήποτε πληγείσα περιοχή για τις απαραίτητες διευθετήσεις, όπως αυτές παρουσιάζονται στη συνημμένη ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, οποιαδήποτε κινητικότητα στις πληγείσες περιοχές των χωρών του προγράμματος και των χωρών εταίρων όπου εντοπίζεται ο ιός και οι οποίες θεωρούνται ότι διατρέχουν κίνδυνο είναι δυνατόν να διακοπεί, αναβληθεί ή ακυρωθεί εάν κριθεί απαραίτητο από τον ίδιο τον συμμετέχοντα ή τον οργανισμό του.
Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις ακύρωσης, αναβολής ή διακοπής κινητικότητας από και προς τις πληγείσες χώρες στο εξωτερικό, οι δικαιούχοι μπορούν να επικαλεστούν τη ρήτρα που αφορά λόγους ανωτέρας βίας, όπως ορίζεται στον Οδηγό των Προγραμμάτων και στη Συμφωνία Επιχορήγησης που υπέγραψαν με την Υπηρεσία και ως εκ τούτου, να τύχουν κάλυψης των πραγματικών εξόδων που επωμίστηκαν για τις επηρεαζόμενες κινητικότητες, εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα αποδεικτικά.

Σημειώνεται ότι εάν η τοποθεσία της κινητικότητας μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και για όλη τη διάρκεια της κινητικότητας, τότε εναπόκειται στους ίδιους τους δικαιούχους να αποφασίσουν κατά πόσο θα συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Για εύκολη αναφορά σας παρατίθεται και ο σύνδεσμος της σχετικής ταξιδιωτικής οδηγίας που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με την πραγματοποίηση ταξιδιών από και προς επηρεαζόμενες περιοχές http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/All/9C25CE97E7BF0901C225851800559BC4?OpenDocument , καθώς και στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τέλος, αναμένεται και η αποστολή σχετικής ενημέρωσης αναφορικά με τα εσωτερικά μέτρα που θα λάβει η Κυπριακή Δημοκρατία για το υπό αναφορά θέμα, η οποία θα σας κοινοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.

Νεες ηλεκτρονικές αιτήσεις για ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι οργανισμοί που επιθυμούν είτε να φιλοξενούν είτε να στέλνουν εθελοντές, πρέπει πρώτα να κάνουν αίτηση για να αποκτήσουν “ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ”. Η αίτηση γίνεται ολόχρονα, ηλεκτρονικά.

Περισσότερες πληροφορίες

Αίτηση

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το 2020

Οι ευκαιρίες για Εθελοντισμό, Πρακτική άσκηση και Εργασία συνεχίζονται και το 2020!

Δείτε τον νέο Οδηγό του Προγράμματος

 

Οδηγός Προγράμματος 2019 – 3η έκδοση

Ο Αναθεωρημένος Οδηγός του Προγράμματος για το 2019. Τρίτη έκδοση, 23 Ιουλίου 2019.

Βρείτε τον εδώ

Νέος Οδηγός προγράμματος 2019

Ο νέος, αναθεωρημένος τον Απρίλιο του 2019, Οδηγός του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για το 2019.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ! «Making a Change – Like, Τag, Share & Win»

Διαγωνισμός στο Facebook από τον Οργανισμό Νεολαίας και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: «Making a ChangeLike, Τag, Share & Win»

 Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps) ανακοινώνουν τη διεξαγωγή διαγωνισμού στο Facebook, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε 50 τυχερούς να κερδίσουν από ένα mystery box που περιέχει όλα όσα χρειάζεται ένας νέος για να ξεκινήσει μια νέα εμπειρία και να κάνει την αλλαγή, μέσω των ευκαιριών που προσφέρει το πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από ΧΧ μέχρι ΧΧ Ιουλίου και για να είναι έγκυρη η συμμετοχή, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα πιο κάτω βήματα:

  1. Like στη σελίδα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και στο post του διαγωνισμού.
  2. Τag στα σχόλια έναν φίλο/μία φίλη σας που θα μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί την εμπειρία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.
  3. Share το post του διαγωνισμού.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps) είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει την ευκαιρία σε νέους ηλικίας 18 με 30 ετών, να λάβουν χρηματοδότηση για να κάνουν εθελοντισμό ή να εργαστούν στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, προς όφελος κοινοτήτων και ατόμων σε όλη την Ευρώπη. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε Οργανισμούς να λάβουν χρηματοδότηση για να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια Εθελοντισμού, Αλληλεγγύης, Εργασίας ή Πρακτικής Άσκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αίτησης, τις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, τους διαγωνισμούς, τις ευκαιρίες για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και άλλα πολλά, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του Eυρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στο Facebook. (www.facebook.com/eusolidaritycorpscyprus/).

Ομάδες Εθελοντισμού για Υψηλές προτεραιότητες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται αιτήσεις από οργανισμούς για να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια για “Ομάδες Εθελοντισμού σε υψηλή προτεραιότητα” !

Υψηλές προτεραιότητες για αυτή την πρόσκληση:
🏰 Πολιτιστική κληρονομιά
🤝Ενσωμάτωση Υπηκόων τρίτων χωρών
🌿 Ανταπόκριση σε περιβαλλοντικές προκλήσεις
Προθεσμία υποβολής: 19/09/2019 12.00 (ώρα Βρυξελλών)

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται κεντρικά, στις Βρυξέλλες.

Πρόσκληση, πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων: http://bit.do/esc_vol_teams

youthpass

Youthpass για συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Το Youthpass τώρα διαθέσιμο και για τους συμμετέχοντες

του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύηςyouthpass

Δίνοντας έμφαση και ενισχύοντας τη μαθησιακή αξία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης: Από τις 28 Μαΐου, το Youthpass είναι διαθέσιμο για όλους τους συμμετέχοντες του Σώματος, σε όλες τις μορφές του έργου.

Η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης αποτελεί σημαντικό μαθησιακό επίτευγμα για κάθε νέο άτομο. Αποτελεί μια ευκαιρία ανάπτυξης κοινωνικών και προσωπικών ικανοτήτων και απόκτησης πολύτιμης επαγγελματικής εμπειρίας, συμβάλλοντας έτσι, στην εργασία σε πολυπολιτισμικές ομάδες, επιλύοντας προβλήματα δημιουργικά, χρησιμοποιώντας μια ξένη γλώσσα για τη διαχείριση καθημερινών καθηκόντων, ζώντας ανεξάρτητα σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Οι εμπειρίες αυτές βοηθούν τους συμμετέχοντες στην προσωπική τους ανάπτυξη και μπορούν να τους ανοιχτούν ευκαιρίες για τη μελλοντική τους καριέρα και την πορεία τους προς την εκπαίδευση.

Το Youthpass στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν μεγαλύτερη επίγνωση ​​και να παρουσιάσουν και να κοινοποιήσουν καλύτερα τα μαθησιακά αποτελέσματα που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Οι συμμετέχοντες δικαιούνται να περάσουν από τη διαδικασία Youthpass, μια διαδικασία τακτικής αντανάκλασης που βοηθά να παρακολουθήσουν την εκμάθησή τους, στο τέλος της οποίας λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό Youthpass. Ταυτόχρονα, οι οργανώσεις, χρησιμοποιώντας το Youthpass, βελτιώνουν την ποιότητα και την προβολή της αξίας του έργου τους και συμβάλλουν στις προσπάθειες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.

Ενώ συνιστάται να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη διαδικασία Youthpass από την αρχή του έργου και καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, τα εκδοθέντα πιστοποιητικά είναι επίσης διαθέσιμα για τους συμμετέχοντες στα έργα όπου οι δραστηριότητες έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Το Youthpass είναι ένα ευρωπαϊκό εργαλείο για τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης και της αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των νέων ατόμων και των νέων εργαζομένων με τη συμμετοχή τους στα προγράμματα της ΕΕ για τη νεολαία. Από την έναρξή του το 2007, έχουν εκδοθεί περίπου 950.000 πιστοποιητικά Youthpass σε συμμετέχοντες σε περισσότερα από 60.000 έργα. Περισσότεροι από 25.000 οργανισμοί έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία αυτή, συμβάλλοντας στη διαρθρωτική επίδραση του Youthpass.

Πραγματοποιήθηκε η Τελετή Έναρξης

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η τελετή έναρξης του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης / European Solidarity Corps», από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 στην αίθουσα εκδηλώσεων «Πασχάλη Πασχαλίδη», στο κτήριο Διοίκησης Ελληνικής Τράπεζας στη Λευκωσία, παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Χρήστου Στυλιανίδη, ο οποίος ήταν και ο κύριος ομιλητής της εκδήλωσης.

Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» αποτελεί τη νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει την ευκαιρία σε νέους ηλικίας 18 – 30 να προσφέρουν εθελοντικά ή να εργαστούν στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, προς όφελος κοινοτήτων και ατόμων σε όλη την Ευρώπη. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα απευθύνεται και σε οργανωμένα σύνολα νέων που επιθυμούν να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια εθελοντισμού, αλληλεγγύης ή πρακτικής άσκησης.

Στην παρέμβασή του, μεταξύ άλλων, o κ. Στυλιανίδης επεσήμανε ότι: «Πρέπει να αγκαλιάσουμε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Διότι η συμμετοχή των νέων είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους επιχειρούν να αμφισβητήσουν την Ευρωπαϊκή ιδέα».

Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΝΕΚ κ. Παναγιώτης Σεντώνας, εξήρε τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών, δηλώνοντας ότι: «Θέλουμε την επαφή και ώσμωση των νέων της Κύπρου με την Ευρώπη και τον κόσμο. Γιατί αυτό σημαίνει γνώσεις, δεξιότητες, δίκτυα συνεργασίας, αντίληψη για το τι συμβαίνει στον σύγχρονο κόσμο».