Σχέδια Εθελοντισμού

Τι είναι ένα Σχέδιο Εθελοντισμού;

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στηρίζει οργανισμούς που εργάζονται στον τομέα της Αλληλεγγύης και του Εθελοντισμού και τους ενισχύει για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, τους χρηματοδοτεί για να αξιοποιήσουν νέους 18-30 ετών που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά στο έργο τους, εμπλέκοντάς τους δομημένα στις καθημερινές εργασίες τους. 

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στηρίζει τις δραστηριότητες αλληλεγγύης που παρουσιάζουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και προωθούν τις προτεραιότητες του Προγράμματος:

  • Ενσωμάτωση και πολυμορφία,
  • Προστασία του περιβάλλοντος, βιώσιμη ανάπτυξη και δράση για το κλίμα,
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός
  • Συμμετοχή στο δημοκρατικό βίο.
Είδη δραστηριοτήτων:
Πώς μπορεί να συμμετάσχει ένας φορέας στο Πρόγραμμα;

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οργανισμοί που κατέχουν το Σήμα Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Το Σήμα Ποιότητας πιστοποιεί ότι ένας φορέας που συμμετέχει στο Σώμα είναι σε θέση να παρέχει στους νέους τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να συμβάλουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης.

Ο συμμετέχων φορέας πρέπει να συμμορφώνεται με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και να ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα ποιότητας που καθορίζονται στον Οδηγό.

Ένας οργανισμός μπορεί να υποβάλει αίτηση για Σήμα Ποιότητας για να λειτουργεί ως Εταίρος ή και Επικεφαλής, με τον ρόλο υποστήριξης και/ή υποδοχής.

Τι χρηματοδότηση λαμβάνεται;

Το πρόγραμμα μπορεί να καλύψει έξοδα ταξιδιού, κόστη οργάνωσης (συνεισφορά σε λειτουργικά έξοδα, έξοδα δραστηριοτήτων, διαμονή & διατροφή εθελοντών, έξοδα διαχείρισης), επίδομα για μερική κάλυψη ημερήσιων δαπανών εθελοντών, γλωσσική υποστήριξη, υποστήριξη για προετοιμασία και ενσωμάτωση νέων με λιγότερες ευκαιρίες, ασφάλιση, έκτακτες δαπάνες.

Η κατανομή του κονδυλίου για τα Σχέδια Εθελοντισμού γίνεται βάση συγκεκριμένων κανονισμών.

Αίτηση Χρηματοδότησης

 

Εάν έχετε αποκτήσει το Σήμα Ποιότητας Επικεφαλή φορέα τότε μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χρηματοδότησης στην Κυπριακή Εθνική Υπηρεσία.

Διάρκεια σχεδίου: μέχρι 24 μήνες.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων:

23 Φεβρουαρίου στις 12:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα Σχέδια που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Ιουνίου και της 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους·

4 Οκτωβρίου στις 12:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) για τα Σχέδια που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της 31ης Μαΐου του επόμενου έτους.

Πότε είναι η τελική ημερομηνία υποβολής της αίτησης;

Δράση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Για σχέδια που ξεκινούν

Έργα Αλληλεγγύης

23 Φεβρουαρίου 2023

1η Ιουνίου 2022 – 31η Δεκεμβρίου 2023

4 Οκτωβρίου 2023

1η Ιανουαρίου 2024 – 31η Μαΐου 2024

Οι αιτήσεις για το Σήμα Ποιότητας μπορούν να υποβάλλονται σε συνεχή βάση αλλά πριν την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση στην οποία σκοπεύει ο ενδιαφερόμενος να αιτηθεί. H αξιολόγηση της αίτησης για χρηματοδότηση θα εξαρτηθεί από την έγκριση ή όχι της αίτησης για Σήμα Ποιότητας.