Αφού ακολουθήσατε τα βήματα που περιγράφονται στο τμήμα «Πριν κάνετε αίτηση», μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση σας για

  • Σχέδια Εθελοντισμού και Σχέδια Αλληλεγγύης πατώντας εδώ
  • Σήμα Ποιότητας πατώντας εδώ

Μετά την υποβολή της αίτησης σας, θα πρέπει να αναμένετε τα ακόλουθα:

1. Αξιολόγηση αίτησης

Όλες οι αιτήσεις αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

A. Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Οι αιτήσεις ελέγχονται κατ’ αρχήν βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας της κάθε Δράσης, όπως αυτά αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος. Οι μη επιλέξιμες αιτήσεις δεν προωθούνται για ποιοτική αξιολόγηση.

Β. Έλεγχος χρηματοοικονομικής ικανότητας
Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται για ιδιωτικούς αιτούντες οργανισμούς, σε περίπτωση που το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης είναι άνω των €60.000.

Γ. Ποιοτική αξιολόγηση
Οι αιτήσεις αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια επιχορήγησης που θα βρείτε στον Οδηγό του Προγράμματος από ανεξάρτητους, εξωτερικούς αξιολογητές. Η ποιοτική αξιολόγηση διενεργείται με βάση τον Οδηγό προς τους Αξιολογητές που εκδίδει η Ε.Ε. Έπειτα, οι αιτήσεις μπαίνουν σε λίστα με βάση τη βαθμολογία αξιολόγησής τους.

 

2. Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα για όλες τις αιτήσεις  που υποβλήθηκαν, δημοσιεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα, κάτω από το τμήμα Αποτελέσματα στο τέλος κάθε κύκλου υποβολής αιτήσεων. Επιπλέον, όλοι οι αιτούντες ενημερώνονται γραπτώς σχετικά με τα αποτελέσματα που αφορούν κάθε αίτηση που υπέβαλαν.

Στην περίπτωση που οι αιτούντες δεν είναι ικανοποιημένοι με τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων που ακολουθήθηκε από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης (αναμένεται να καθοριστεί ο τρόπος υποβολής ένστασης).

 

3. Υπογραφή Συμφωνίας Επιχορήγησης σε περίπτωση έγκρισης

Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, υπογράφεται μεταξύ της Εθνικής Υπηρεσίας και του αιτούντα η Σύμβαση Επιχορήγησης (αναμένεται να δημοσιοποιηθούν δείγματα). Όταν υπογραφεί και από τα δύο μέρη, ο αιτητής γίνεται πλέον δικαιούχος της επιχορήγησης της Ε.Ε. και μπορεί να ξεκινήσει την υλοποίηση του σχεδίου.